Sunday, July 09, 2006

ഓരു വസന്ത കല പുലരി,,,,,,,

ഭൂമിയില്‍ നിറയെ പൂക്കല്‍ പരിമളം പരത്തുന്നു. പാടത്തു കുഞ്ഞി കിളികള്‍ വിരുന്നു വന്നു . ആ പുലര്‍ കാലത്തു നീ എന്റെ വീടിലേക്ക്‌ വന്നു . അപ്പേൊള്‍ ഞാന്‍ എന്റെ വാതില്‍ നിനക്ക്‌ തുറന്ന്ത്തന്ന

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

myspace


myspace graphics


http://gcc.gnu.org/gcc.png
Free Hit Counters
Website Counter